strona główna
 »  Regulamin sklepu
Regulamin sklepu

 Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Actual.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Actual.pl, prowadzony przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Staszica 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115906, posiadającą  NIP: 123-00-37-929, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@actual.com.pl


1. Actual Weavers Incorporation  Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie actual.pl , mailowo pod adresem
sklep@actual.com.pl i telefonicznie pod numerem 22 750-66-05.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Actual.pl bez dokonywania rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Actual.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Actual.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Actual Weavers Incorporation  Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Skutkiem rozwiązania umowy będzie trwałe usunięcie Konta.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Actual.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Actual.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Actual.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Actual.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Actual.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT. Paragon lub Faktura VAT jest dostarczana w formie papierowej wraz z przesyłką.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Spółki. Klient ponosi koszty dostawy, które naliczają się w momencie składania zamówienia jeszcze przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, obiór osobisty jest  bezpłatny.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., dotycząca zakupu danego produktu w Actual.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Actual.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Spółki.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Actual.pl,  może Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Actual.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

* Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Spółki. W wybranych przypadkach Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

* Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

* Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

* Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Standardowo przesyłka wysyłana jest w ciągu 24h od otrzymania zapłaty lub określenia formy płatności.
12. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

13. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o., odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” wysyłanego na adres mailowy wskazany przez Klienta, lub w formie pisemnej na adres Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu na koszt odbiorcy po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że  Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. albo Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

16. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, w tym koszt dostawy, klient ponosi także koszty odesłania towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Actual.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Actual.pl.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zbiór danych jest zarejestrowany w GIODO.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. w ramach Actual.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. oraz przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Actual.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Actual.pl jest Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Actual.pl  w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Actual.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać Actual.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji lub zakupów bez Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Actual.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Actual.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Actual.pl są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Actual.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Actual.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     

10. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zamierzaja je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.  danych osobowych innemu niż Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.  administratorowi danych.

11. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. lub też gdy Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Actual.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Actual.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Actual.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.  
ul. Staszica 34
05-500 Piaseczno

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, warunkiem odstąpienia od umowy jest zgłoszenie takiej chęci w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty odbioru towaru oraz odesłanie oryginału dowodu zakupu))

Actual Weavers Incorporation Sp. z o.o.

ul. Staszica 34
05-500 Piaseczno
sklep@actual.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ........................................................................................... nr paragonu…………………………….

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ....................................................................)

na konto bankowe nr...........................................................................................................
dane właściciela konta bankowego:
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data...................................................................................

Podpis.....................................


Polecamy torebki skórzane
  • Torebki skórzane - prócz obuwia damskiego polecamy również klasyczne i nowoczesne wzory torebek skórzanych.
Kontakt0-22 750-66-05

+48 604 612 533

sklep@actual.com.pl


Zapisz


Zapisz

Katalog
wpisz numer z katalogu:
Informacje
 • Adresy Salonów
 • RODO
 • O nas
 • Jak kupować
 • Kontakt
 • Regulamin sklepu
 • Komentarze